Az intézmény működésének jogszabályi alapjai


Büntető eljárási, anyagi, végrehajtási jogszabályok
- 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről (Btk.);
- 1998.évi XIX. tv. a Büntetőeljárásról (Be.);
- 2013. évi CCXL. tv. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv.tv.);
- 6/1996. (VII.12) IM r. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás szabályainak
végrehajtásáról;
- 9/2002. (IV.9) IM r. a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és az egyéb szervekre háruló feladatokról;
- 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról (Bnytv.);
- 7/2000. (II.16.) BM-IM együttes rendelet a bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az
adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről;

 


 

 

- 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről;
Gyermekjólétre, gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályok
- 1991.évi LXIV. tv. A gyermeki jogokról New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
egyezmény;
- 1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.);
- 1/2015.(I.14.) EMMI. r. a javítóintézetek rendtartásáról;
- 1998. évi LXXXIV. tv. A családok támogatásáról;
- 15/1998. (IV.30.) NM r. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről;
- 149/1997. (IX.10.) Korm. r. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról;
- 235/1997. (XII.17) Korm. r. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervezetek és személyes által kezelt személyes adatokról;
- 259/2022. (XII.18) Korm. r. a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói
engedélyről;
- 214/2012. (VII. 30.) Korm. r. az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központról
Egyéb, az Intézet működését meghatározó fontosabb jogszabályok
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
- 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és s szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Köotv.);
- 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

- 316/2012. (XI. 13.) Korm. Rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról (Szoctv.);
- 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló törvény ( Esélytv.);
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(Ámr);
- 2000. évi C. tv. a számvitelről ( Számv.tv.);
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
- 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.);
- 257/2000.(XII.26.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról;
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről (Bkr.)
- 1993. évi XCIII. Tv. A munkavédelemről (Mvt.)