Belépőkártya – Kulcs a munkavilágához , BM – 15 – MI – 0142 pályázat

A Belépőkártya elnevezésű programunkban az intézetünkben nevelkedő fiatalkorú lányok munkaerő-piaci esélyeinek növelését tűztük ki célul. A program fő elemei a kiválasztás, a szükségletekhez igazodó foglalkozások (terápiás, készségfejlesztő munkaerő-piaci ismereteket közvetítő foglalkozás, szakkörök), valamint a munkatapasztalat szerzését szolgáló vásár és önkéntes munka. A programban nem közvetlenül a célcsoportra irányuló, de a célcsoporttal foglalkozó munkatársak továbbképzése is szerepel. Ennek közvetlen célja, a munkatársak ismereteinek bővítése, kézműves technikák elsajátítása, ezzel teremtve lehetőséget a program további fenntarthatóságához.

A pályázati szerződésA projekt célcsoportja a javítóintézetben és speciális gyermekotthonban nevelkedő 12-21 éves fiatalkorú lányok. Közös jellemzőjük a traumatizált gyermekkor, alacsony iskolázottság, az életkornak megfelelő szociális kompetenciák hiánya, a gyakori agresszió, konfliktus megoldási technikák alacsony színvonala, az életkor szerint elvárható tudás és ismeretbeli elmaradás, kritikátlan életvezetés, meggondolatlan, sodródó kapcsolatok létesítése. Gyakran nem rendelkeznek megfelelő támogató családi háttérrel, sok esetben kriminalizálódott családokból érkeznek, halmozottan hátrányos helyzetűek. A projekt megvalósításába bekerülő gyermekek kiválasztása: az intézetben dolgozó mentálhigiénés szakemberek véleménye alapján történik, figyelembe véve a bentlakó lányok képességeit, készségeit, lelki teherbírásukat, aktuális állapotukat, motivációjukat. Rövid távú célok: A programba bevont fiatalok részt vegyenek a képzésen, együttműködésüket elnyerjük, ezáltal nyitottabbá váljanak új stratégiák megismerésére. Kézzelfogható tudást szerezzenek a munka világáról, az internethasználatról és annak veszélyeiről. Kommunikációjukban felelősséget vállaljanak megnyilvánulásaikért, elkerüljék az áldozattá válást. A program önkéntes munka és vásár elemében fiataljainknak lehetőségük lesz a megszerzett kompetenciák élesben történő kipróbálására. A program megvalósításával hosszú távú céljaink között szerepel a javítóintézeti nevelés módszereinek bővítése, a már kipróbált és alkalmazott módszerek megerősítése. Továbbá célul tűztük ki külső kapcsolataink kihasználását, szélesítését. Fiataljaink számára fontos lépés, hogy a bent megszerzett tudást a kinti életben kamatoztatni tudják, és lehetőségük van a megszerzett kompetenciákat védett környezetben kipróbálni, visszajelzéseket kapni. A javítóintézeti nevelés reintegrációs célját egyrészt a munkaerő-piaci esélyek növelésével érheti el, másrészt fiataljaink a szociális készségek fejlesztésével újfajta coping stratégiákat sajátítanak el, melyek segítségével a későbbi konfliktusos helyzetekre az eddigiektől eltérő válaszokat lesznek képesek adni. A hozzánk kerülő lányok többségének problémát okoz a társadalmi elvárásoknak történő megfelelés és a normális iskolai tanrend elvárásainak teljesítése. Itt most lehetőségük lenne új ismereteket tanulni, melyek a későbbi életük során hasznos segítséget nyújthatnak. Emellett olyan készségeket sajátíthatnak el, ami megkönnyíti nekik később a kommunikációt és mankót ad ahhoz, hogy mik az elvárt normák, amiknek meg kell felelniük. A terápiás foglalkozások segítik a gyermekek traumáinak feldolgozását, eszközöket nyújt, hogy a gyakran szegényes verbális készségük helyett más módokon tudják kifejezni érzéseiket. Mindezt biztonságos keretek között próbálhatják ki, ahol visszajelzést is kapnak viselkedésükre, működésmódjukra, így tudják azt korrigálni, változtatni.
A szakkörök lehetőséget nyújtanak, hogy több területen kipróbálják magukat, megtapasztalhatják, milyen jónak, esetleg tehetségesnek is lenni valamiben. Emellett a foglalkozások alatt új dolgokat hozhatnak létre, ami az eddigi sokszor destruktív életvitelüknek a szöges ellentétét mutatja meg. A zárt intézeteknek különösen fontos a külvilággal való kapcsolat. Ennek erősítését szolgálja az intézet környezetében működő intézménnyel, a Csokonai Művelődési Házzal való hosszú időre visszatekintő együttműködésünk. Erre épít a pályázati programban megfogalmazott önkéntes munka-program és a kézműves szakkörökön készített termékekből rendezendő vásár megvalósítása is. A program további eleme még a munkatársak képzése, mely célzottan kézműves technikák megismerésére fókuszál, aminek célja egyrészt a munkatársak kompetenciájának bővítése, másrészt a program fenntarthatóságának egyik pillére.
A Rákospalotai Intézetben nevelkedő fiatalkorú lányok közös jellemzője a kriminalizálódás, a traumáktól terhes gyermekkor, az alacsony iskolai végzettség, az életkoruktól elvárható tudás és kompetenciáktól elvárható, valamint a társadalmi normáktól való elmaradás. A sokféle hátrány leküzdéséhez a nevelésre rendelkezésre álló idő komplex programokkal való kihasználása szükséges. Ezeknek a programoknak a szükségletekhez és a képességekhez kell igazodnia. Célunk, hogy fiataljaink munkaerő-piaci esélyei növekedjenek, ennek érdekében az intézetben folyó szakmai munkát (oktatás-nevelés, képzés) szeretnénk a pályázatban leírt programokkal kiegészíteni. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján az alkalmazott módszereket szükséges tovább fejleszteni, újabb lehetőségeket beilleszteni, amelyek beépülhetnek az intézet programjába.

Terápiás foglalkozások: az intézetünkben nevelkedő fiatalok személyiségfejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az eddig átélt traumák feldolgozásának lehetősége. Ennek jól bevált módszere a terápiás csoport munka, amellyel azoknak a fiataloknak az esetében is sikereket tudunk elérni, akik számára az egyéni terápiás módszer nem tud hatékony lenni. A terápiás foglalkozások segítik a gyermekek traumáinak feldolgozását, eszközöket nyújtanak, hogy a gyakran szegényes verbális készségeik helyett más módokon tudják kifejezni érzéseiket. Mindezt biztonságos keretek között próbálhatják ki, ahol visszajelzést is kaphatnak viselkedésükre, működésmódjukra, így azt korrigálni tudják, változtathatnak rajta. Sok esetben a terápiás foglalkozás hatására sikerül a gyerekeknek megnyílniuk, a felszínre került érzések már utat nyithatnak az egyéni terápiában történő feldolgozáshoz. A pályázat során egyszerre többféle terápiás csoport fog működni, így megtapasztalhatjuk az egyes terápiás módok hatékonyságát, amely tapasztalatot be tudjuk építeni szakmai munkánkba.

Készségfejlesztő foglalkozások: Célunk, hogy a reálisabb önkép és hatékonyabb kommunikáció segítségével képessé váljanak egy állásinterjún saját képességeiket - jó benyomást keltve - bemutatni. Tisztában legyenek a kulturált viselkedés alapszabályaival, képesek legyenek az őket érintő képzési és elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódni. Képesek legyenek minta alapján önéletrajzot és kísérőlevelet készíteni, telefonon állásinterjúra jelentkezni, tanulják meg, hogyan kell az internet segítségével állást keresni, a hirdetéseket hatékonyan szűrni, a többi álláskeresési lehetőséget igénybe venni. A kurzus felkészíti a résztvevőket a munkába állás és a beilleszkedés során előadódható nehézségek kezelésére, a munkaszerződéssel és a munkavédelemmel kapcsolatos tudnivalókra. A résztvevők képet kapnak állampolgári jogaikról, kötelezettségeikről, és az ezekből fakadó lehetőségeikről, valamint arról, hogy hol és hogyan kaphatnak segítséget jogi ügyeik intézéséhez, az esetleges hátrányos megkülönböztetés miatt elszenvedett sérelmeik jogorvoslatához. A kurzus során továbbá megismerik a demokrácia működését és az ebben való személyes részvétel módjait, az igénybe vehető állami támogatásokat és juttatásokat, valamint az ezekhez való hozzájutás módját. Mindezen ismeretek átadásán túl a kurzus célja az, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan és honnan tudják önállóan megszerezni a felmerült problémáik megoldásához szükséges információkat.

Szakkör: A szakköri foglalkozások során a fiatalok megtapasztalhatják az alkotás örömét, motivációjuknak megfelelő foglalkozást választhatnak. A javítóintézeti nevelés keretein belül hosszú idő óta szerepelnek a szakköri foglalkozások, eszközeivé váltak a szabadidő hasznos eltöltésének, az egyéni motivációk, képességek feltárásának, a tehetséggondozásnak. Jól kiegészítik az elméleti oktatást gyakorlati ismeretekkel. Tapasztalataink szerint a szakköri foglalkozások akkor lesznek sikeresek, ha olyan technikákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok, amelyek életkoruknak, érdeklődésüknek és az aktuális trendnek megfelelnek. Megtapasztalhatják a sikeresség érzését, kézzel fogható eredményét, így a szakköri munka során elvárható eredmény, hogy a résztvevő képes legyen végigcsinálni a munkafolyamatokat és egy viszonylag távoli cél érdekében hosszú időn át dolgozni. A szakemberek képzésével lehetőségünk lesz az intézetben működő szakköri foglalkozásokat újabbal kiegészíteni és hosszú távon fenntartani, működtetni.

Önkéntes munka, vásár: Mindkét tevékenység önmagában is munkánk eredményéről ad visszajelzést, egyrészt a vásáron való megjelenés a szakkör eredményeit bizonyítja, miközben a fiatalok az intézeten kívül tapasztalhatják meg munkájuk eredményét.

 

A program megvalósítása során együtt dolgozunk a XV. kerületben működő Csokonai Kulturális és Sportközpont munkatársaival. Együttműködésünk hosszú évekre tekint vissza.

 

„Belépőkártya – Kulcs a munkavilágához” című BM-15-MI-0142 azonosítószámú projekt megvalósításának ütemezése

2016 január

4

5

6

A program ismertetése Intézeti Tanács ülésen

7

8

9

10

11

A program kezdése

kiválasztása

12

13

14

15

16

Meseterápia

10.00-13.00

17

  18

Művészet terápia

15.45-17.15

 19

Kutyás terápia

10-11.30

20

21

 Szakkör

14.00-16.15

 

22

23

Meseterápia

14.30-17.00

24

25

Művészet terápia

15.45-17.15

26

 

Kutyás terápia

10-11.30

27

 

28

Szakkör

14.00-16.15

29

 

 

30

Meseterápia

14.30-17.00

31